DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EAT TO EAT

a) DE INSCHRIJVING

- Door de inschrijving, aanvaard de gebruiker expliciet het geheel van de algemene voorwaarden, de transactie modaliteiten, de betaling van de applicatie, de politiek van de site m.b.t. de confidentialiteit, de veiligheid en het beheer van de cookies.

- De online aankondigingsdienst “EAT TO EAT” (hierna ‘de site’) is beheerd door het Zwitsers bedrijf “Eat to Eat Sàrl” waarvan de sociale zetel gevestigd is in Genève (Zwitserland) en ingeschreven in het handelsregister van Genève onder het IDE nummer: CHE-307.002.929

- De inschrijving op de site en het gebruik ervan zijn enkel toegestaan door de gebruikers die geen professionele restauratie uitbating hebben, d.w.z. gelegenheidskoks, die niet zoeken handel te drijven in de verkoop van bereide gerechten.

- Het klaarmaken van gerechten is ook verboden door minderjarigen.

- De site wijst alle verantwoordelijkheid af wat betreft de kwaliteit en de versheid van de bereide gerechten die worden verkocht door de gebruikers, diegene, overeenkomstig met het handvest van EAT TO EAT, alleen verantwoordelijk blijven voor hun producten en de respectievelijke versheidsdata

- De site en de applicatie geven toegang voor de gebruiker om :

 • Deel te nemen aan de verkoop van huisbereide gerechten
 • In rechtstreeks contact zijn met de wereld van kopers van huisbereide gerechten
 • Verkopen van de hele culinaire productie aan alle geïnteresseerde kopers
 • Ontvangen van beveiligde betalingen gegarandeerd elke week volgens gepastheid via de persoonlijke account van de gebruiker
 • Toegang krijgen via de site tot de veelvoudige diensten aangeboden door EAT TO EAT
 • Toegang krijgen tot de winkel EAT TO EAT om op elk moment nieuwe verpakkingen en bekers aan te kopen, gelabeld met “EAT TO EAT “-logo

- Het is vanzelfsprekend dat het aankopen van verpakkingen en bekers door de gebruiker niet verplicht is maar ten sterkste aanbevolen om het ‘familiale’ karakter van de site “Eat to Eat” te bewaren.

- Als tegenprestatie om het voorgestelde betalingssysteem te gebruiken op de site, zal de koper bespaart worden van extra kosten die zouden worden aangerekend bovenop de verkoopprijs van de gebruiker.

- Het totale bedrag van de kosten zal aangeduid worden aan de koper op de site alvorens zijn bestelling te beëindigen.

- Zijn kosten worden vastgesteld aan een bedrag gelijk aan 20% van de vastgestelde prijs door de gebruiker, deze zal dus dit bedrag systematisch aan de verkoopprijs van zijn bereide gerechten toevoegen.

- Bij de inschrijving, moet de gebruiker zijn gebruikersnaam bepalen onder de vorm van een pseudoniem, zijn email adres en zijn paswoord ingeven (onmiddellijk of via Facebookprofiel of Google). De andere gebruikers van de site hebben enkel toegang via pseudoniem van elk van de andere gebruikers.

- De site behoudt zich het recht om een gebruikersaccount op te schorten in de veronderstelling van het niet navolgen van de algemene voorwaarden van EAT TO EAT, namelijk als de huisbereide gerechten het onderwerp van een klacht zijn door de kopers voor eender welk motief of als het gebruik van de site aanduidt dat de activiteit wordt uitgevoerd op een professionele wijze door de gebruiker.

b) DE TRANSACTIES EN BETALINGEN

- Na de verkoop van zijn bereide gerechten, ontvangt de kok het verkoopbedrag op zijn bankrekening waarvan hij titularis is, en die verplicht is geopend bij een bankinstelling die deel uitmaakt van een lidstaat van de Europese Unie, het Verenigd Koningrijk of Zwitserland

- Bij het online plaatsen van de bankkaart, moet het document verplicht de naam van de bank en het IBAN nummer vernoemen.

- Geen enkele andere persoonlijke informatie mag verschijnen op het document, zoals het saldo van de rekening of de gemaakte transacties.

- EAT TO EAT verzamelt de nodige gegevens met betrekking tot bijbehorende transacties voor het gebruik van zijn diensten, inclusief het type service order (de details van de bestelling, het gefactureerde bedrag en de betalingsmethode) en bezorgt (de gegevens met betrekking tot de levering, het uur en de datum van de geleverde service)

c) DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De gebruiker verbindt zich bij de inschrijving tot :

- Om correcte informatie door te geven wat hem/haar betreft, namelijk zijn gebruikersnaam en zijn email adres;

- Zich éénmalig op de site in te schrijven, niet meer dan één gebruikersaccount aan te maken, behalve in het geval een derde kennis heeft genomen en/of toegang heeft tot de account en enkel na EAT TO EAT geïnformeerd te hebben en de oude account te hebben geblokkeerd;

- De site en/of diensten die eraan verbonden zijn niet gebruiken in het oog om illegale of frauduleuze transacties te verrichten

- Bij het gebruik van de site, doorgeven van objectieve informatie, juist, beperkt en gerelateerd met de verkoop van de voorgestelde bereide gerechten

- Goed nakomen dat de vooropgestelde prijs voor de verkoop van de huisbereide gerechten, en alle andere informatie hier omtrent, juist is.

- Gelieve de informatie die op de site verschijnt en de online informatie van EAT TO EAT niet na te boosten of van een andere gebruiker van de site, en er geen onwettig gebruik van maken.

- Bij de ingebruikname van de site, informatie en gegevens verstrekken, meer bepaald elektronisch die :

 • Niet bedrieglijk of vals zijn
 • Niet aanmoedigen om goederen aan te kopen waarvan de verkoop verboden is of beperkt
 • Geen foto’s gebruiken waarvan geen bezit is van de intellectuele eigendomsrechten en afbeeldingen of die een link hebben met andere internet site
 • Geen foto’s gebruiken waarop andere personen dan de gebruiker op staan, behalve wanneer de personen hun toestemming hebben gegeven om de foto te publiceren; of foto’s die geacht kunnen worden erotisch getint te zijn,pornografisch of schade richten aan de goede waarden van de maatschappij.

- Om uw gebruikersnaam en uw wachtwoord confidentieel te houden voor derden, behalve voor de personen die door de gebruiker zelf worden geacht de gegevens te gebruiken;

- Bijwerken van informatie, zonder uitstel, op de site die niet meer gepast zijn in het kader van de wijzigingen aan de gegevens, alsook de informatie aangaande de artikels in de online winkel.

- EAT TO EAT mag aan de gebruiker een bevestiging vragen m.b.t de geopende account voor veiligheidsdoeleinden. Deze bevestigingen kunnen de volgende stappen inhouden: de account EAT TO EAT linken aan de gebruikersaccount geopend met Facebook, Google of elke andere derde dienstverlener; het telefoonnummer bevestigen; bewijzen aanvragen van de titularis van de bankkaart of alle andere stappen die EAT TO EAT zal ondernemen naar believen.

- EAT TO EAT mag ook de persoonsgegevens van de gebruiker gebruiken om beslissingen te nemen op een geautomatiseerde manier betreffende het gebruik van de volgende diensten

 • De werking van een dynamische tarificatie, die de prijs van de bestelling bepaald
 • Het in relatie stellen van de gebruikers met de kopers van de bereide gerechten in functie van de criteria van disponibiliteit, plaats of andere factoren,
 • De desactivatie van de gebruikersaccount die zich heeft blootgesteld aan frauduleuze of gevaarlijke activiteiten met betrekking tot de criteria van EAT TO EAT ten nadele van andere gebruikers of alle andere betrokken derde personen.

- Binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving, is EAT TO EAT niet verantwoordelijk voor het gedrag van een gebruiker als deze laatste de site en de diensten gebruikt. In het bijzonder, EAT TO EAT is niet verantwoordelijk voor de slechte uitvoering of niet uitvoering van de transacties door de gebruikers.

d) GEBRUIK VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE GEBRUIKER

- EAT TO EAT staat toe aan de gebruikers, om hun persoonsgegevens te kennen, te gebruiken en te controleren evenals vragen te versturen en commentaren over dit onderwerp.

- Toegang tot gegevens

 • De gebruikers kunnen op elk ogenblik hun persoonsgegevens raadplegen en informatie vragen over de manier waarop ze gebruikt worden

- Verkrijgen van gegevens

 • De gebruikers mogen een kopij vragen van hun persoonsgegevens.

- De gegevens wijzigen en/of bijwerken

 • De gebruikers kunnen de naam, het telefoonnummer, het email adres, de gebruikersnaam, de manier van betalen en het rekeningnummer, de foto’s en/of video’s gelinkt aan hun account wijzigen vanuit het menu in de EAT TO EAT APP.
 • De gebruikers mogen ook aan EAT TO EAT vragen om onmiddellijk hun persoonsgegevens te wijzigen of bij te werken, als ze denken dat ze incorrect of onvolledig zijn.

- De gegevens verwijderen

 • De gebruikers mogen ten alle tijde vragen om hun account te wissen in het daarvoor bestemde menu in de EAT TO EAT APP.

- EAT TO EAT laat toe aan de gebruikers om onder elkaar te communiceren :

 • Om deze dienst te verlenen, krijgt EAT TO EAT sommige gegevens betreffende de telefonische gesprekken, de SMS of elke andere vorm van communicatie.

- EAT TO EAT beheert de gegevens komende uit andere bronnen, zoals :

 • Commentaren van de gebruikers, nota’s, meningen of complimenten
 • Getrouwheidsprogramma’s dat de gebruiker in staat stelt om de gegevens van de trouwe klanten door te sturen
 • Rekeninghouders van EAT TO EAT die een dienst bestellen voor andere personen
 • Gebruikers of derde personen die gegevens uitleveren in het kader van klachten of geschillen
 • Commerciële partners van EAT TO EAT die gebruikers aanstellen om een account aan te maken of te raadplegen, zoals betalingsproviders of de applicaties en internet sites waarvan de applicaties van EAT TO EAT gebruikt worden of waarvan EAT TO EAT de applicaties gebruikt

- EAT TO EAT mag de persoonsgegevens van de gebruikers associëren met andere gegevens in zijn bezit en mag ze gebruiken zonder de toestemming van de gebruikers in de volgende verschillende gevallen :

 • om assistentie te verschaffen aan de koper, om de zekerheid en de veiligheid te verzekeren van de diensten van EAT TO EAT en om er de kwaliteit van te verbeteren
 • om testen uit te voeren, onderzoeken en analyses met het oog om de producten en de service van EAT TO EAT te verbeteren
 • om promotie te maken van diensten van EAT TO EAT bij de gebruikers, namelijk om ze te informeren over de nieuwe diensten, functies, promoties, wedstrijden, studies, enquêtes, actualiteiten, bijwerken van gegevens en evenementen
 • voor de raadpleging op de publieke forums, zoals de EAT TO EAT blogs en de sociale media pagina’s van het grote publiek
 • voor informatie bij de filialen en de ondernemingen aangesloten bij EAT TO EAT, zijn dienstverleners en zijn leveranciers

- EAT TO EAT verkoopt niet, noch deelt het persoonsgegevens van de gebruikers voor direct marketing en/of voor publiciteitsdoelen, behalve na akkoord van de betrokken gebruikers

e) DE EVALUATIES VAN DE KOPERS

- Na elke bestelling mag de koper van één of meerdere huisbereide gerechten op een schaal van één tot vijf de gerechten evalueren.

- Deze evaluatie is geassocieerd aan de account van de gebruiker en is zichtbaar voor alle andere gebruikers van EAT TO EAT.

- Dit systeem van evaluatie draagt bij dat ieder verantwoordelijk is voor zijn gedrag. Deze verantwoordelijkheid neemt deel aan de oprichting van een respectvolle en zekere omgeving.

f) INTERNET

- Er wordt uitdrukkelijk herinnerd aan de gebruikers dat het internet geen beveiligd netwerk is.

- De gebruiker erkent volledig op de hoogte te zijn van de gebrekkige betrouwbaarheid van het Internet netwerk.

- Zelfs als EAT TO EAT alles doet om een beveiligd platform te maken, kan het gebeuren dat de betrouwbaarheid van het systeem gecompromitteerd wordt, ongeacht de wil van EAT TO EAT.

- EAT TO EAT is in geen enkel geval verantwoordelijk voor onvoorziene omstandigheden

- Het is aan de gebruikers om alle nodige maatregelen te treffen om hun eigen gegevens en/of software te beveiligen, vooral om zichzelf te vrijwaren van eventuele virussen die op het internet circuleren.

g) HET VERTROUWENSBELEID

- Onder voorbehoud van de bepalingen d) hierboven, garandeert EAT TO EAT dat geen enkele persoonlijke gegevens van de gebruikers zullen gedeeld worden met derden, anders dan de erkende bevoegdheden.

- Het vertrouwensbeleid geldt voor alle gebruikers van de applicatie en van de site EAT TO EAT, zijn werking en zijn diensten. De praktijken van EAT TO EAT aangaande het vertrouwensbeleid van de gegevens zijn ondergeschikt aan de toepasbare wetten van ieder land en zones waar de diensten worden aangeboden.

- De bepalingen beschreven in het punt d) hierboven worden enkel toegepast als zij door de wetten van het land of de regio worden toegestaan.

- EAT TO EAT verzamelt de gegevens uit de mobiele apparaten van de gebruikers als deze laatste de toestemming hebben gegeven.

- De meeste platformen van mobiele apparaten (IOS, ANDROID, ETC) hebben bepaald dat sommige gegevens in het apparaat niet kunnen opgeslagen worden zonder de toestemming van de gebruiker. Deze platformen beschikken over verschillende methodes om een toelating te bekomen :

 • De IOS toestellen sturen een notificatie naar de gebruiker toe de eerste keer dat de EAT TO EAT APP de autorisatie nodig heeft om toegang te hebben tot bepaalde gegevens, wat de gebruiker mogelijk maakt de aanvraag te aanvaarden of te weigeren.
 • De ANDROID toestellen kondigen aan de gebruiker aan om de gevraagde autorisatie voor de EAT TO EAT APP te laten gelden als deze de APP gebruikt voor de eerste keer. Het gebruik van de APP is dan akkoord om de autorisaties te doen gelden.

h) OPPOSITIES, BEPERKINGEN, KLACHTEN

- De gebruikers kunnen aan EAT TO EAT vragen om alle en/of een deel van de persoonlijke gegevens niet meer te gebruiken of het gebruik ervan te beperken. Maar door de beperkingen beschreven in de wet, kan EAT TO EAT de gegevens behandelen na het aanvragen van een oppositie of beperking.

- De gebruikers kunnen eveneens een klacht indienen gerelateerd met het gebruik van hun persoonlijke gegevens. Ze mogen hun klacht richten aan de autoriteiten van hun land bij de instantie voor bescherming van persoonsgegevens.

- Na regularisatie van de klacht en eventueel bijwerken van de persoonsgegevens, is het vervolg van de ingebruikname van de EAT TO EAT diensten gelijk aan de aanvaarding van de resultaten van de klacht binnen de wettelijk toegestane grenzen.

- EAT TO EAT is gemachtigd om de persoonsgegevens van de gebruikers te delen, in alle gevallen die nodig zijn om de wet toe te passen of waar de reglementering van kracht is, en ook voor licenties of exploitatie akkoorden, juridische en/of administratieve aanvragen of voor alle veiligheidsmotieven.

- Zolang de account gebruikt wordt door de gebruiker, behoudt EAT TOT EAT het profiel, de gegevens van de transacties door hem uitgevoerd en alle andere gegevens die aan hem verbonden zijn.

- Ingeval een gebruiker zijn account wil verwijderen, dan zal EAT TO EAT de gegevens verwijderen waarvan het behoud niet verplicht is op grond van wettelijke, fiscale vereisten, de verzekering, het behandelen van geschillen en voor alle andere juridische motieven.

- EAT TO EAT bewaart de beschermde gegevens en dit voor een periode van 7 jaar

i) WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

- EAT TO EAT mag naar eigen goeddunken, de algemene voorwaarden wijzigen rekening houdend met de toepasselijke wetten.

- De gebruikers worden dan geïnformeerd van 1 of meerdere wijzigingen door een notificatie op de site 15 dagen voordat de wijziging van kracht wordt.

- In geval van meer hoofdzakelijke wijzigingen (bv. voorwaarden die de verplichtingen van de gebruikers versterken of het veranderen van de belangrijkste functionaliteiten van het platform) dan worden de gebruikers geïnformeerd door een boodschap op hun email adres doorgegeven bij de inschrijving op de site, 4 weken voor het van kracht gaan van de wijziging. Als de gebruiker zich verzet tegen de wijziging, mag hij/zij een einde maken aan de overeenkomst met EAT TO EAT en zijn account sluiten.